Lejebetingelser

§ 1: Inden denne aftales indgåelse har Goecker undersøgt det udlejede, hvis tilstand og egenskaber ikke har givet anledninger til bemærkninger.

Fra det lejede er overbragt til lejer, påtager lejer sig enhver risiko i forbindelse med det lejedes benyttelse. Lejer har ikke adgang til at kræve nogen form for erstatning, herunder driftstab eller til at hæve nærværende aftale, hvis det lejede er man­gelfuldt eller ikke svarer til lejers forudsætninger.

§ 2: Det lejede leveres til lejer på den angivne adresse.

Det lejede må ikke uden skriftlig aftale forlade Danmark.

§ 3: Lejer er forpligtet til at opbevare og vedligeholde det lejede forsvarligt, således at det lejede ikke forringes, ødelægges eller

bortkommer.

Det lejede må ikke anvendes udækket under påvirkninger af sne, regn, hagl samt under ekstreme kulde og varme forhold. Lejer er ansvarlig for enhver skade, herunder også brand og/eller tyveri.

§ 4: Goecker er berettiget til, når som helst, at kræve det lejede forevist på stedet.

Såfremt Goecker forlanger det, er lejer forpligtet til at dokumentere forsikringsdækning, eller at betale forsikringspræmie for en af Goecker i eget navn tegnet fuld kaskoforsikring for det lejede.

§ 5: Depositum tjener til sikring for ethvert krav fra Goecker, i forbindelse med misligholdelse af indgået lejekontrakt.

§ 6: Ved sin underskrift på nærværende kontrakt garanterer lejer for, at det lejede ikke nu eller senere installeres i eller betragtes som tilbehør til fast ejendom, således at det lejede omfattes af tinglysninglovens bestemmelser herom.

§ 7: I tilfælde af misligholdelse er Goecker berettiget til at kræve det lejede udleveret i kontraktmæssig stand, at kræve betaling med tillæg af rente og eventuelle omkostninger for forfalden ikke-erlagt leje og depositum.

At kræve erstatning for ethvert tab, der er forbundet med misligholdelsen.

Ved misligholdelse forstås bl.a.:

  • at lejer ikke behandler det lejede behørigt
  • at lejer ikke holder det lejede i forsvarlig og forsikret stand
  • at lejer iøvrigt tilsidesætter sine forpligtelser overfor Goecker

I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejekontrakt skal nærværende lejekontrakt tjene som tvangsfuldbyrdelses­grundlag i medfør af retsplejelovens § 478, nr. 5.

Som værneting er aftalt Københavns byret.

§ 8: Ved sin underskrift på denne lejekontrakt, erklærer lejer at have gennemlæst og forstået Goeckers almindelige lejebetingelser.

 

 

 

Cookie politik på goecker.dk

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse og vurdere brugen af de enkelte elementer af goecker.dk. Ved at klikke videre på goecker.dk accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookie-politik

OK